Política de privadesa

 

Identificació del responsable del tractament:

ENVASE GRÁFICO INDUSTRIAL, S.A.,
A08749822
C/Enric Granados, 35-39, (08950) Esplugues de Llobregat
933712150
Delegat de Protecció de Dades: dpd@egisa.com

 

Mitjans a través dels quals tractem les vostres dades:

Tractem dades personals en els següents casos:

  • Visites a la nostra pàgina web;
  • Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d’eines de xarxes socials, blocs o altres webs;
  • • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: ens remet un correu electrònic, ens remet una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte; es dona d’alta a la nostra newsletter;
  • Enviament del curriculum vitae per formar part del nostre equip
  • Contractació d’algun dels nostres productes o serveis


Amb quines finalitats tractem les vostres dades?:

Des d’EGISA tractem les vostres dades personals respectant els principis recollits a la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

 

Dades de clients i potencials clients:

Les dades dels nostres clients seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per fer la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades. En el cas dels clients potencials, l’oferta s’enviarà en el marc de la negociació precontractual.

També podrem tractar les dades dels nostres clients d’acord amb el nostre interès legítim a fer-los arribar novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través de la nostra newsletter. El client podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats a aquests efectes en els documents de contractació, així com cancel·lar la subscripció a la newsletter en qualsevol moment accedint al procediment de baixa a peu de cada newsletternewsletter o bé comunicant-ho per escrit a dpd@egisa.com.

 

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament finalitats estadístiques i d’anàlisi, de conformitat amb el que disposa la nostra política de Cookies, així com per facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, si escau, per atendre les consultes i suggeriments.

Pel que fa a això, podrem tractar dades com ara IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipi d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzats per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

 

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de curriculum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

Les vostres dades no seran comunicades a altres tercers sense la vostra autorització prèvia. Així mateix, us garantim la confidencialitat en el tractament de les vostres dades personals.

El període de conservació de les vostres dades serà el necessari per atendre la vostra sol·licitud d’ocupació durant el procés de selecció de la vacant i, en cas de no produir-se la contractació, el màxim de temps serà d’un any.

Consulteu l’apartat “Exercici de Drets” per a més informació.

 

Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a aquest efecte al nostre lloc web amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud. En cap cas no incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció d’aquests, EGISA no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, se suprimirà el registre de la consulta.

 

Dades de correus electrònics rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades al lloc web a aquests efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud. En cap cas no incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

 

Dades recollides a través dels nostres perfils a xarxes socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuïn amb la pàgina de perfil d’EGISA a les diferents xarxes socials.

 

Clàusules particulars per a xarxes socials

Instagram

En seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que EGISA, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. EGISA en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor fent clic a la casella “Deixar de seguir”.

LinkedIn

En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que EGISA, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. EGISA en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor fent clic a la casella “Deixar de seguir”.

Youtube

En seguir el nostre canal, l’usuari accepta que EGISA, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de YouTube, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. EGISA en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor fent clic a la casella “Unsubscribe”.

 

Clàusules comunes a totes les xarxes socials

La informació facilitada per EGISA als seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. EGISA no es responsabilitza dels errors continguts ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Pel que fa a la modificació de les seves dades en una xarxa social, l’informem que en utilitzar una plataforma aliena a EGISA pot realitzar-la a través de la configuració del seu perfil de cadascun dels seus perfils a les diferents xarxes socials. EGISA únicament pot consultar o donar de baixa les dades en qualitat de seguidor.

 

Newsletter:

Els usuaris web es podran subscriure a la nostra newsletter emplenant les dades al formulari de subscripció habilitat al lloc web www.egisa.com.

Les dades dels subscriptors a la newsletter seran tractades amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat d’EGISA així com per informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis d’acord amb el consentiment previ d’aquests.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció a la newsletter en qualsevol moment accedint al procediment de baixa a peu de cada newsletter o bé comunicant-ho per escrit a dpd@egisa.com.

 

A qui comuniquem les vostres dades:

EGISA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular dels d’aquests. No obstant això, en virtut de les diferents necessitats d’EGISA, podrem comunicar les vostres dades als destinataris següents:


Proveïdors de serveis

EGISA podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o al núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els quals tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte d’EGISA. En aquest cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant-ne el tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.


Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altra informació que estigui al nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes als serveis prestats a través del nostre Lloc Web.


Transferència Internacional de Dades:

De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractades a països fora de la Unió Europea. En aquest cas, EGISA vetlla perquè els països amb destinació de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment del que estipulen els art. 44 i següents del RGPD.

Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a l’EGISA, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes a l’art. 28 RGPD i a l’art. 33 LOPDGDD, subscrivint-se el corresponent contracte d’encarregat de tractament.

En el cas de transferències internacionals als Estats Units, els proveïdors de serveis compleixen totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides.

 

Prestador serveis

Pais Desti

Maichimp (The Rocket Science LLC) EE.UU.
Instagram i Facebook (Facebook Ireland Ltd.) EE.UU. y altres.
LinkedIn Ireland Unlimited Company EE.UU. i Singapur
Youtube (Google Inc.) EE.UU. y altres.

 

Exercici de drets:

 

Si voleu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, i, si escau, revocar el vostre consentiment en aquells casos en què aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se per correu postal identificant-se (adjuntant fotocòpia del seu NIF o document equivalent i la descripció del dret que voleu exercitar) a: EGISA –Delegat de Protecció de Dades- C/Enric Granados, 35-39, (08950) Esplugues de Llobregat; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: dpd@egisa.com

 

Tutela de drets davant de l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració dels vostres drets en matèria de protecció de dades, podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Conservació de les dades:

Les dades referides a clients de la companyia es conservaran durant el temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i les obligacions legals derivades d’aquesta. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la normativa tributària aplicable.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web o per correu electrònic, així com les dades de curriculum vitae, es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en que van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies o píxels de seguiment, plug-in de xarxes socials i dades de navegació d’usuaris web tindran un període de conservació màxim d’un any des de la recollida.

Les dades de subscriptors a la newsletter seran conservades fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, el compte de correu de la subscripció deixi de funcionar o el client s’oposi a la recepció de la newsletter.Les dades de subscriptors a la newsletter seran conservades fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, el compte de correu de la subscripció deixi de funcionar o el client s’oposi a la recepció de la newsletter.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social d’EGISA no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa i, per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

 

Contacte amb el nostre delegat de Protecció de Dades:

Podeu adreçar-vos al nostre delegat de Protecció de Dades enviant un correu electrònic a: dpd@egisa.com; o bé per correu postal a EGISA – delegat de Protecció de Dades- C/Enric Granados, 35-39, (08950) Esplugues de Llobregat. Barcelona. Barcelona.

 

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser més gran, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web www.egisa.com i el seu contingut, garantint que les dades que facilita a cadascun dels formularis en què EGISA sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent la responsabilitat d’informar EGISA de qualsevol canvi o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

 

Mesures de Seguretat:

EGISA ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant-ne la intimitat, privadesa, confidencialitat i integritat, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa aplicable i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, la pèrdua, l’accés no autoritzat o el tractament de les vostres dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control d’EGISA.

 

Normativa relacionada:

Si vol obtenir més informació sobre la normativa que l’assisteix, protegeix i fixa els seus drets, posem a la seva disposició les lleis que han inspirat aquesta política i són rellevants per a vostè: